Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Prevence

Vzdělávání

V prevenci rizikového chování postupujeme podle preventivního programu školy. Zde jsou cíle a formy prevence rizikového chování aktualizované pro každý rok. Mezi rizikové chování patří šikana, kyberšikana, vandalismus, užívání psychotropních a návykových látek, rasismus, xenofobie, kriminalita, závislost na sociálních sítích, nevhodné chování na sociálních sítích … apod. Prevence je zaměřena na prohlubování dovedností, jak chránit své zdraví a na předávání informací o škodlivosti návykových látek, včetně vymezení základních pravidel týkajících se užívání návykových látek obecně. Zaměřujeme se na rozvoj sociálních dovedností. Žáci se učí asertivnímu chování, otevřené komunikaci, nenásilnému zvládání konfliktů, zvládání stresu, tvorbě postojů na základě objektivních informací apod. Preventivní aktivity školy řídí a organizuje metodik prevence rizikového chování Mgr. Vladimír Rozhon. Metodik je členem školního poradenského pracoviště.

Podoba prevence na naší škole

  • prevence v jednotlivých hodinách (třídnická hodina, osobnostní výchova, občanská výchova, výchova ke zdraví, přírodopis...)
  • periodické preventivní workshopy (vedou lektoři spolupracující organizace Prevcentrum)
  • třídní a školní projekty zaměřené na specifickou a nespecifickou prevenci (program Zipyho kamarádi, Jablíkovi kamarádi, Kruh - školní parlament, HANČA - školní časopis, HanspaulCUP, Hanspaulské dovádění...)
  • besedy (lektoři protidrogové prevence, kriminalisté, lékařka, pracovníci nadací)
  • zážitkové kurzy SES (6. - 9. třída)

 

  • podpůrné programy SES skřítek, SES play
  • vzdělávání pedagogů v rámci úterních pracovních schůzí či výjezdů SES teacher
  • jednorázové besedy či workshopy s preventivní tématikou pro děti, rodiče i učitele (Divadlo Fórum, E - bezpečí) 
  • účast na preventivních projektech nebo na projektech, které se dotýkají prevence (MIŠ - Minimalizace šikany, Příběhy našich sousedů, Antifetfest, Jeden svět na školách, Příběhy bezpráví, Měsíc mediálního vzdělávání ...) 
  • spolupráce se specializovanými pracovišti (např. koordinátor prevence MČ Prahy 6, OSPOD, PPP Praha 6, Policie ČR ...)

Důležité kontakty, odkazy a informace

OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

Copyright MediaSolution 2020