Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Prevence

Výuka

V prevenci rizikového chování postupujeme podle preventivního programu školy. Zde jsou cíle a formy prevence rizikového chování aktualizované pro každý rok. Mezi rizikové chování patří šikana, kyberšikana, vandalismus, užívání psychotropních a návykových látek, rasismus, xenofobie, kriminalita, závislost na sociálních sítích, nevhodné chování na sociálních sítích … apod. Prevence je zaměřena na prohlubování dovedností, jak chránit své zdraví a na předávání informací o škodlivosti návykových látek, včetně vymezení základních pravidel týkajících se užívání návykových látek obecně. Zaměřujeme se na rozvoj sociálních dovedností. Žáci se učí asertivnímu chování, otevřené komunikaci, nenásilnému zvládání konfliktů, zvládání stresu, tvorbě postojů na základě objektivních informací apod. Preventivní aktivity školy řídí a organizuje metodik prevence rizikového chování Mgr. Vladimír Rozhon. Metodik je členem školního poradenského pracoviště.

Podoba prevence na naší škole

  • prevence v jednotlivých hodinách (třídnická hodina, osobnostní výchova, občanská výchova, výchova ke zdraví, přírodopis...)
  • periodické preventivní workshopy (vedou lektoři spolupracující organizace Prevcentrum)
  • třídní a školní projekty zaměřené na specifickou a nespecifickou prevenci (program Zipyho kamarádi, Jablíkovi kamarádi, Kruh - školní parlament, HANČA - školní časopis, HanspaulCUP, Hanspaulské dovádění...)
  • besedy (lektoři protidrogové prevence, kriminalisté, lékařka, pracovníci nadací)
  • zážitkové kurzy SES (6. - 9. třída)

 

  • podpůrné programy SES skřítek, SES play
  • vzdělávání pedagogů v rámci úterních pracovních schůzí či výjezdů SES teacher
  • jednorázové besedy či workshopy s preventivní tématikou pro děti, rodiče i učitele (Divadlo Fórum, E - bezpečí) 
  • účast na preventivních projektech nebo na projektech, které se dotýkají prevence (MIŠ - Minimalizace šikany, Příběhy našich sousedů, Antifetfest, Jeden svět na školách, Příběhy bezpráví, Měsíc mediálního vzdělávání ...) 
  • spolupráce se specializovanými pracovišti (např. koordinátor prevence MČ Prahy 6, OSPOD, PPP Praha 6, Policie ČR ...)

Důležité kontakty, odkazy a informace

Linka důvěry Praha: 222 580 697 nonstop

Růžová linka České společnosti pro ochranu dětí: 272 736 263, všední den: 8 - 20 h., víkendy a svátky: 14 – 20 h.

Rodičovská linka Linky bezpečí: 606 021 021

Linka důvěry Dětského krizového centra Praha: 777 715 215

Bílý kruh bezpečí: Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116006

Linka důvěry-Centrum krizové intervence v PL Bohnice: 284 016 666 nonstop

Diakonie ČCE: SOS denní krizová služba: 222 514 040, 777 734 167

Chat důvěry E-linka

Spolupracující organizace: www.prevcentrum.cz

ŠIKANA

Minimalizace šikany

dokument Jak řešíme šikanu MY

 

OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY

Drogová poradna

 

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ

Šance Dětem

 

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

Anabell

Copyright MediaSolution 2020