Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Kruh

Iniciativa

V naší škole má každý žák možnost prosadit jakýkoliv svůj návrh. Může využít schránku důvěry, kontaktovat metodika prevence rizikového chování, jednat s jakýmkoliv pracovníkem školy. Nebo se může obrátit na svého třídního zástupce Kruhu.

Kruh je žákovský parlament ZŠ Hanspaulka, vznikl na naší škole ve školním roce 2000/2001 a sdružuje skupinu volených zástupců (od 4. ročníku jsou zde dvě děti z každé třídy). Ti sbírají od spolužáků ve třídách i od učitelů informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Získávání podnětů, připomínek nebo dalších informací, které se týkají běžného života školy a které by žáci mohli ovlivňovat, je v kompetenci jednotlivých třídních zastupitelstev.
 
Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Zástupci se scházejí jednou měsíčně, v případě potřeby i častěji. Jednání Kruhu probíhají pod vedením metodika prevence. Zástupci poté informují své spolužáky o průběhu schůzky při třídnické hodině, v hodinách OSV nebo OV.
 
Žákovský parlament se nejčastěji věnuje činnostem, které například proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí, zlepšují atmosféru ve škole, rozvíjí vzdělání žáků, podporují charitu a další. Podílí se na tradičních i jednorázových školních akcích a projektech (Adopce na dálku, Jsem Off, Den otevřených dveří, třídění odpadu, Vánoční jarmark, zápis do 1. tříd,...) i na akcích Dětského parlamentu Prahy 6 nebo na různých dalších vlastních projektech (Pyžamový den - den pro správný spánek). Dva zástupci Kruhu se zúčastňují jednání. 
 
Kruh podporuje informovanost napříč školou, zvyšuje zájem žáků o školní společenství, vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu, pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

Kruh Fotka 1
Kruh
Kruh Fotka 2
Kruh
Kruh Fotka 3
Kruh
Kruh Fotka 4
Kruh
Kruh Fotka 5
Kruh
Copyright MediaSolution 2020