Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Cizí jazyky

Výuka

Výuka cizích jazyků je jednou z priorit školy. Chtěli bychom, aby absolventi naší školy odcházeli s velmi dobrou úrovní anglického jazyka jak po stránce gramatické, tak i komunikační (A2 – B1).
 
Ve druhém cizím jazyce je kladen důraz především na mluvenou stránku jazyka, rozšiřování slovní zásoby a rozvoj komunikačních dovedností v běžném životě.
 
Anglický jazyk je vyučován v první a druhé třídě jako nepovinný předmět v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Díky podpoře MČ Praha 6 jsou třídy rozděleny vždy na dvě skupiny. Od třetí třídy je anglický jazyk povinný v rozsahu tří hodin týdně. Žáci jsou v rámci ročníku rozděleni do skupin podle pokročilosti. Na výuce se ve všech ročnících podílejí čeští učitelé a rodilí mluvčí. Komunikační dovednosti žáků podporujeme i výukou některých předmětů metodou CLIL, na prvním stupni ve třech, na druhém stupni ve dvou hodinách.
 
Žáci všech ročníků mohou rozvíjet své jazykové dovednosti v rámci volnočasových aktivit.
 
Druhý cizí jazyk vyučujeme od sedmé třídy v rozsahu dvou hodin týdně. Žáci volí mezi jazykem německým, italským, francouzským a španělským.
 
Rozvoji jazykových dovedností napomáhají každoroční výjezdy žáků druhého stupně do Anglie a projekty s partnerskými školami v Itálii a Francii, podporované MČ Praha 6.
Copyright MediaSolution 2020